Gå til hoved-indhold

Vedtægter

Vedtægter for Videnscenter for Professionel Personvurdering  

 

Vedtægter vedtaget på generalforsamlingen 28. februar 2022.

 

Navn, formål og hjemsted

§ 1 

Foreningens navn er Videnscenter for Professionel Personvurdering og hjemstedet er København. 

 

Formål 

§ 2 

VPP’s DNA er:

”Vi sætter standarden for personvurdering” 

Videnscenter for Professionel Personvurdering (VPP) er Danmarks agendasættende interesseforening med fokus på personvurdering i forbindelse med rekruttering og udvikling. Vi er optaget af at hjælpe de rette personer til de rette steder - under de rette forudsætninger. Vores særlige styrke er vores mangfoldige medlemssammensætning af testudbydere, testtagere og testudviklere. VPP er et neutralt, rummeligt og opdateret videns forum.

Det er vores mål at gøre personvurdering bedre gennem dialog og opdateret viden. Vi formulerer retningslinjerne for ordentlighed, etik og moral. Både når det gælder set-up, processer og håndtering. Som medlem af VPP er du med til at sætte agendaen for professionel personvurdering og god feedback. 

Vi er kendte for vores medlemsmøder og den årlige konference. Her deler vi viden om aktuelle emner inden for vores interesseområde. Konferencen er et naturligt og dynamisk samlingspunkt for gode dialoger samt nye relationer for både nuværende og kommende medlemmer. Vi sætter en ære i at præsentere spændende foredragsholdere, der både gør os klogere og er med til at flytte grænser. 

Vores metode er deling af viden, best practice samt en løbende og åben dialog. Altid med et fælles og synligt referencepunkt. Du vil opdage, at vi er nysgerrige på hinanden og hinandens fag felt. Når du er medlem af VPP, er du med til at hjælpe de rette personer til det rette sted og sætte standarden for personvurdering.

 

Medlemmer 

§ 3 

Som medlemmer af Videnscentret kan efter ansøgning optages erhvervsvirksomheder, foreninger, organisationer, offentlige myndigheder og enkeltpersoner som kan tilslutte sig foreningens formål.

Stk. 2 

Ansøgning om medlemskab sker ved henvendelse til Videnscentret med angivelse af telefonnummer og adresse, samt med en skriftlig erklæring om, at man tilslutte sig foreningens formål og vil efterleve foreningens retningslinjer for personvurdering. Ved ansøgning om medlemskab angives endvidere hvilken medlemsgruppe (arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer, udbydere af personvurdering, brugervirksomheder, fagpolitiske organisationer/læreanstalter eller øvrige medlemsgruppe, jf. § 7 stk. 2,) man ønskes at kategoriseres under. Bestyrelsen afgør hvilken medlemsgruppe medlemmet optages som.

Stk. 3 

Optagelse kan nægtes, når særlige grunde taler herfor, og 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for at afvise indmeldelsen. Nægtelse skal dog, såfremt den optagelsessøgende ønsker det, efterprøves af førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 4 

Udmeldelse finder sted skriftligt uden at betalt kontingent tilbagebetales. 

Stk. 5 

Bestyrelsen kan under appel til generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte beslutte at ekskludere et medlem, der ikke opfylder Videnscentrets formål eller som handler eller er til skade for Videnscentret. Et ekskluderet medlem kan kun genoptages såfremt 2/3 majoritet af de fremmødte på generalforsamlingen beslutter sig for at optage det tidligere medlem på ny. 

Medlemmer, der (trods påkrav) ikke betaler forfaldent kontingent, slettes dog uden videre fra regnskabsårets udløb. Et udtrådt eller udelukket medlem kan kun genoptages, såfremt eventuel ældre gæld til Videnscentret er berigtiget. 

Stk. 6 

Et medlems tilhørsforhold til en specifik medlemsgruppe kan ændres på generalforsamlingen med 2/3 majoritet af de fremmødte. 

 

Generalforsamlingen 

§ 4 

Videnscentrets øverste ledelse er generalforsamlingen.                           

Stk. 2 

Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt i tiden 1/1 - 28/2 og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Ekstraordinær generalforsamling kan ligeledes med 3 ugers varsel indkaldes af bestyrelsen efter behov og skal derudover indkaldes, når medlemmer repræsenterende mindst 1/4 af foreningens stemmer (jf. stk. 4) skriftligt fremsætter krav herom med angivelse af grund. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 6 uger efter modtagelsen af begæringen herom.

Stk. 3 

Berettiget til at deltage i og stemme på generalforsamlingen er Videnscentrets medlemmer og bestyrelsen.

Stk. 4  

Såfremt et medlem ønsker afstemning træffes beslutning ved simpel stemmeflerhed efter stemmevægt, medmindre andet følger af vedtægterne. Der kan stemmes ved fuldmagt, idet hvert medlem dog alene kan repræsentere sig selv og op til 2 andre medlemmer ved fuldmagt.

Stemmevægten blandt medlemmerne er som følger: 

 • 10 stemmer: Større virksomheder/Organisationer/Forbund (over 500 medlemmer/ansatte), 

 • 5 stemmer: Store virksomheder (10 - 499 ansatte) 

 • 2 stemmer: Mellemstore virksomheder (3-9 ansatte) 

 • 1 stemme: Små virksomheder (1-2 ansatte) 

 • 1 stemme: Enkeltpersoner samt studerende og pensionister 

Der føres referat over de trufne beslutninger. 

Stk. 5 

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter: 

 • Valg af dirigent 

 • Bestyrelsens beretning 

 • Godkendelse af det reviderede regnskab 

 • Godkendelse af handlingsplan for næste års arbejde i foreningen 

 • Behandling af indkomne forslag 

 • Valg af bestyrelsesmedlemmer 

 • Valg af 2 kritiske revisorer (punktet er kun aktuelt, hvis der træffes beslutning om ikke at anvende statsautoriseret revisor til foreningens regnskabsaflæggelse, hvilket ellers er udgangspunktet) 

 • Fastsættelse af kontingent for det indeværende kalenderår 

 • Evt. 

§ 5 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, kan foruden af bestyrelsen stilles af Videnscentrets medlemmer og skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødets afholdelse.

 

Foreningens aktiviteter 

§ 6 

Til at understøtte de i § 2 nævnte formål udarbejder bestyrelsen en årlig handlingsplan, der godkendes på generalforsamlingen.      

 

Bestyrelsen 

§ 7 

Videnscentrets daglige ledelse varetages af en bestyrelse, der vælges af generalforsamling for et år ad gangen. Bestyrelsen skal mellem generalforsamlingerne sikre, at foreningens drift sker på forsvarlig vis, at den på generalforsamlingen vedtagne handlingsplan gennemføres, at foreningens formål fremmes, ligesom bestyrelsen skal godkende optagelse af nye medlemmer. 

Stk. 2 

Bestyrelsen består af maximal 8 medlemmer sammensat af relevante repræsentanter blandt Videnscentrets interessenter. Der vælges 1 repræsentant for arbejdsgiverorganisationer, 1 repræsentant for lønmodtagerorganisationer, 2 repræsentanter for udbydere af personvurderinger, 2 repræsentanter for brugervirksomheder, 2 repræsentanter for øvrige medlemsgrupper. Hvis der ikke er det tilstrækkelige antal kandidater for en medlemsgruppe, kan der for en generalforsamlingsperiode indvælges en bestyrelsesrepræsentant med anden baggrund. Sekretæren deltager i alle bestyrelsesmøder uden stemmeret. 

Stk. 3  

Ved valg til bestyrelsen stemmes på de kandidater indenfor hver medlemsgruppe man ønsker valgt. Valgt er de kandidater, som inden for hver medlemsgruppe har fået flest stemmer. Hvis der alene er det antal kandidater der jfr. §7 stk. 2 kan vælges for den pågældende medlemsgruppe, er de valgt og indgår ikke i afstemningen. Kandidater der ikke har fået nogle stemmer vælges ikke til bestyrelsen uanset om der er plads indenfor en medlemsgruppe eller i bestyrelsen i det hele taget.

Stk. 4  

Bestyrelsesmedlemmer vælges som repræsentanter for den organisation/virksomhed, de repræsenterer og organisationen/virksomheden kan indsætte suppleant i tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald o. lign. Små virksomheder og enkeltmedlemmer kan dog vælges personligt.

Stk. 5  

Bestyrelsen konstituerer sig med en formand og næstformand.

Stk. 6  

Den i forbindelse med den årlige generalforsamling valgte bestyrelse, udpeger umiddelbart efter generalforsamlingen et Advisory Board bestående af en formand samt op til 9 medlemmer. Medlemmerne af Advisory Boardet refererer til bestyrelsen som et rådgivende organ. Medlemmerne besidder en relevant faglig viden indenfor professional personvurdering og arbejder alle med personvurdering i det daglige, hvor de aktivt forholder sig til emnet på metaniveau. Bestyrelsen kan i løbet af året ændre på sammensætningen af Advisory Board alt efter behov og arten af aktuelle problemstillinger.

§ 8 

Bestyrelsesmøder afholdes mindst en gang i kvartalet, samt når formanden ønsker det, eller mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer forlanger det.

Stk. 2  

Bestyrelsesmødet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte. Hvert medlem har én stemme. Ved stemmelighed tæller formandens stemme dobbelt. 

Stk. 3  

Sekretæren fører referat over bestyrelsens beslutninger. 

Stk. 4 

Såfremt et bestyrelsesmedlem ophører hos den organisation/virksomhed han/hun repræsenterer kan vedkommende fortsætter i bestyrelsen valgperioden ud, hvis vedkommende ønsker dette. Derudover har medlemmet (organisationen/virksomheden) retten til at supplere med en ny repræsentant i bestyrelsen i valgperioden. Dette betyder at bestyrelsen i særlige tilfælde kan bestå af mere end 8 ligebyrdige personer. 

 

Økonomi m.v. 

§ 9 

Kontingentsatsen for studerende med gyldigt studiekort og pensionister fastsættes til kr. 400 eksklusive moms 

Medlemsorganisationer, virksomheder og enkeltmedlemmer opkræves kontingent. Kontingentets størrelse fastsættes på den ordinære generalforsamling. Der fastsættes 6 kontingentsatser for henholdsvis 1) Større virksomheder/Organisationer/Forbund (over 500 ansatte), 2) Store virksomheder (10 - 499 ansatte), 3) Mellemstore virksomheder (3 - 9 ansatte), og 4) Små virksomheder (1-2 ansatte), 5) Enkeltpersoner (private) og 6) Studerende og pensionister.

Stk. 2 

Regnskabsåret er kalenderåret.

 

Tegning og hæftelse 

§ 10 

Videnscentret forpligtes udadtil ved underskrift af formanden og et bestyrelsesmedlem. Der påhviler ikke Videnscentrets medlemmer nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser. 

 

Vedtægtsændringer 

§ 11 

Vedtægtsændringer kan ske ved almindeligt flertal, jf. § 4, stk. 4, såvel på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, men forslag hertil skal forinden være meddelt medlemmerne og være medsendt dagsordenen. Tilsvarende gælder for forslag om fusion med andre foreninger.

Stk. 2 

Opløsning af Videnscentret vedtages med 2/3 majoritet af de fremmødte stemmer på generalforsamlingen, jf. § 4, stk. 4. Samtidig tages der stilling til, hvorledes der skal forholdes til en eventuel formue.

Nuværende vedtægter er vedtaget på generalforsamlingen 28. februar 2022.  

Formand, Sussie Hartelius den 28. februar 2022

Videnscenter for Professionel Personvurdering - VPP

E-mail: [email protected]